Ermeni soykırımdan Talimat Fransa'dan Silah Parası Amerika'dan

ForumYokYok/Ermeni soykırımdan Talimat Fransa'dan Silah Parası Amerika'dan => Talimat Fransa'dan Silah Parası Amerika'dan Yüzbinlerce müslüman katleden ermeni çetesi hınçak böyle yönetiliyordu:Talimat Fransadan silah parası

Gönderen Konu: Ermeni soykırımdan Talimat Fransa'dan Silah Parası Amerika'dan  (Okunma sayısı 2090 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Yönetici

 • Administrator
 • Kaymakam
 • *****
 • İleti: 7922
 • Rep: 64
 • Cinsiyet: Bay
 • Ya Sev Ya Terk Et !!!
  • Profili Görüntüle
Talimat Fransa'dan Silah Parası Amerika'dan

Yüzbinlerce müslüman katleden ermeni çetesi hınçak böyle yönetiliyordu:Talimat Fransadan silah parası Amerikadan


Susi Kokaryan ve refikleri (arkadaşları) imzasını taşıyan 8 Mayıs 1897 tarihli mektupta, Osmanlı topraklarındaki isyan merkezlerinin finansına, tüfek almak için bütçe oluşturmaya ve Ermeni gençlerinin Osmanlı aleyhinde nasıl kışkırtılması gerektiğine dair talimatlar yer alıyor.
Kokaryan’ın mektubu Paris’ten göndermesi, Fransa’nın Ermeni göçleri konusunda bugünkü tutumunda da belirleyici olan tarihi bağı gösteriyor. Ayrıca mektupta, Amerika’daki komitacı Ermenilerin silah alınması için para yardımı yaptığı ifade ediliyor.
Mektubun sonunda yer alan “Yaşasın kendisini bilen ve vatanının intikamını almağa hazır bulunan delikanlılık! Düşsün namussuz idare-i merkeziye usulü (Osmanlı)” şeklindeki ifade Osmanlı’ya karşı beslenen kini gösterirken, 1915 tehcirine gelinen sürece komitacı Ermenilerin neden olduğunu da belgeliyor. Ne Osmanlı, ne İngiliz, ne de Rus perspektifinden yazılmış bir belge.
Bu belge, Osmanlı topraklarında barış içinde yaşayan Ermeni halkının huzurunu bozan, yüzbinlerce Müslüman tebaa ve Ermeni vatandaşın ölümüne neden olan Hınçak çetesi yöneticileri tarafından yazıldı.
İşte 8 Mayıs 1897 tarihli mektuptan kesitler...
İki Bin Tüfek Satın Alınması
…Beher (her bir) Ermeni isyan merkezi için senevî iki bin İngiliz lirası masraf olunmakdadır (on bin dolar, iki bin beş yüz Osmanlı lirası). İki merkez için masraf olan dört bin lira ile senevî lâ-ekall (en az) iki bin tüfek satın alınarak isyan hususu ciddî olarak mevki‘-i icraya konulur.
Amerika’daki Komitacıların Silah Yardımı
…Merkûmların müstakbelde ümid ve ta‘ayyüş menâbi‘i yegâne Amerika revolüsyonistlerinin (isyancıların) iâneleridir (yardımları). Merkezlerin masârıfı ba‘demâ daha ziyade tekessür etmek lâzımdır.
Ermeni Gençlerini Tahrik Edin
…Ermeni delikanlıların millî vazife-şinâs hissiyâtlarını tahrik edin. Vezâif-i şahsiyelerini bildirin. İsyancılara işgüzarlık, ittifak, refîk-perverlik ve müsâvât va‘z edin. Böylece Ermeni’nin ulüvv-i cenabına dokunmayarak isyan meselesi bâki kalıp devam edebilir ve muvaffakiyet bulması mücerred-i lâzımdır.
 
Ermeni Gençlerine Silah Eğitimi
…Hürriyet için Ermeni cemiyet ve şübbânına davet okuyun! Çabuk yekdiğerinize
Muâvenet ile isyan teşkilâtına takviyet verin! Vatan muhabbetini her Ermeni kalbinde alevlendirin ve mümkün mertebe silah taliminde mahâret kesb edin! Ermeni cemiyeti ve Ermeni delikanlıları fütursuzluğunuzdan kımıldanın! Ermeni zenginleri ve Ermeni rahibleri sizin namusunuza ar getiren taş yürekliliğinizden kımıldanın, münasib fırsatlar takarrub etmekdedir. Gecikdirmek Ermeniliğin mahvını mûcib olur.
Osmanlı’ya Karşı İntikam Yemini
…Yaşasın kendi kendiye idare olunan amelî isyan! Yaşasın kendisini bilen ve vatanının intikamını almağa hâzır bulunan delikanlılık! Düşsün namussuz idare-i merkeziye (Osmanlı) usulü.
Milli Gazete
Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, Kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini..

Çevrimdışı Yönetici

 • Administrator
 • Kaymakam
 • *****
 • İleti: 7922
 • Rep: 64
 • Cinsiyet: Bay
 • Ya Sev Ya Terk Et !!!
  • Profili Görüntüle
Ynt: Ermeni soykırımdan Talimat Fransa'dan Silah Parası Amerika'dan
« Yanıtla #1 : Nisan 24, 2015, 10:38:41 ÖÖ »
Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, Kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini..

Çevrimdışı Yönetici

 • Administrator
 • Kaymakam
 • *****
 • İleti: 7922
 • Rep: 64
 • Cinsiyet: Bay
 • Ya Sev Ya Terk Et !!!
  • Profili Görüntüle
Ermeniler kendi kadınlarına dahi tecavüz etmişler
« Yanıtla #2 : Nisan 24, 2015, 10:39:46 ÖÖ »
Ermenilerden Baltalı SoykırımErmeniler bugün sözde soykırımı anma adı altında yalanlarını dillendirecekler. Ancak Doğu'da Ermeni çetelerinden kurtulanların anlattıkları, asıl soykırımın Müslümanlara yapıldığını gözler önüne seriyor.

Bİ­RİN­Cİ Dün­ya Sa­va­şı sı­ra­sın­da Do­ğu Ana­do­lu'da Er­me­ni çe­te­le­ri­nin me­za­li­min­den şans ese­ri sağ kur­tu­lan­la­rın, cep­he ge­ri­sin­de eli si­lah tut­ma­yan Müs­lü­man aha­li­nin Er­me­ni çe­te­le­ri ta­ra­fın­dan kat­le­dil­me­siy­le il­gi­li ya­şa­dık­la­rı­nı ak­tar­dık­la­rı söy­le­şi­ler, "o gün­le­rin" de­lil­le­ri ola­rak ar­şiv­ler­de önem­li bir yer tu­tu­yor. Ta­nık ifa­de­le­ri, Müs­lü­man aha­li­nin Ba­tı­lı dev­let­ler ta­ra­fın­dan gör­mez­den ge­li­nen zu­lüm­le­re uğ­ra­dı­ğı­nı bel­ge­ler­ken, an­la­tı­lan­lar Os­man­lı Hü­kü­me­ti­’nin Er­me­ni­le­re yö­ne­lik "zo­run­lu göç" ka­ra­rı­nın ge­rek­çe­si­ni de or­ta­ya ko­yu­yor.


ÖLÜ­LE­Rİ Bİ­LE SÜN­GÜ­LE­Dİ­LER 
Er­zu­rum'un Azi­zi­ye il­çe­si­ne bağ­lı Ala­ca kö­yün­de ya­pı­lan Er­me­ni çe­te­le­ri­nin kat­li­amı­nın ta­nık­la­rın­dan İs­ma­il Gür­can, Rus­la­rın ka­rar­gah ola­rak kul­lan­dı­ğı köy­le­ri­ni da­ha son­ra Er­me­ni çe­te­le­ri­ne tes­lim et­ti­ği­ni ak­ta­rı­yor. O dö­nem 12 ya­şın­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Gür­can, Er­me­ni­le­rin kar te­miz­le­me ba­ha­ne­siy­le er­kek­le­ri top­la­yıp kat­let­ti­ği­ni an­la­ta­rak, "Me­ğer bun­lar adam öl­dü­rü­yor­lar­mış. Ge­ce sa­ba­ha ka­dar fer­ya­dı fi­gan, si­lah se­si ke­sil­me­di" di­yor. Sa­bah ala­ca­ka­ran­lık­ta ka­dın, ço­cuk ve ih­ti­yar­la­rın da gö­tü­rü­lüp kur­şun­lan­dı­ğı­nı söy­le­yen Gür­can'ın "Kur­şun­la­rın hep­si ana­ma isa­bet et­miş, anam düş­tü. Ben de onun al­tı­na düş­tüm. Ba­na kur­şun isa­bet et­me­di. Son­ra­dan ölü­le­ri sün­gü­le­di­ler. An­nem­den çı­kan sün­gü­le­rin iki ta­ne­si de ba­na isa­bet et­ti. Bi­ri­si ba­ca­ğı­ma, bi­ri­si de ko­lu­ma... Ta­bi hiç duy­ma­dım, o za­man in­san ro­bot olu­yor" ifa­de­le­ri ya­şa­nan­la­rın kor­kunç­lu­ğu­nu göz­ler önü­ne se­ri­yor.


ÇO­CU­ĞU­NU SU­YA AT­TI  
Van'ın Ze­ve kö­yün­de ya­şa­nan vah­şe­tin ta­nı­ğı İb­ra­him Sar­gın'ın, 65 ak­ra­ba­sı­nın Er­me­ni çe­te­le­ri ta­ra­fın­dan kat­le­dil­di­ği­ni an­lat­tı­ğı söy­le­şi ise yü­rek bur­ku­yor. Ka­dın ve ço­cuk­la­rın Er­me­ni­ler ta­ra­fın­dan kı­lıç ve sün­gü­ler­le vah­şi­ce kat­le­dil­di­ği­ni an­la­tan Sar­gın, kat­li­am­dan an­ne­si, kız kar­de­şi ve ken­di­si­nin kur­tul­ma­yı ba­şar­dı­ğı­nı di­le ge­ti­re­rek, rö­por­taj­da şun­la­rı kay­de­di­yor: "Bat­man ça­yı­na git­tik, bir ka­dın ço­cu­ğu­nu tut­muş, su­ya at­tı. Ba­bam so­run­ca, 'na­pa­yım, di­zim­de ta­kat yok, göğ­süm­de süt yok, ben aç, ço­cuk aç. Bu ço­cu­ğun fer­ya­dı ku­la­ğı­ma da­ha gel­me­di, ço­cuk su­da bo­ğul­sun. Ben de bir ağa­cın di­bin­de öle­ce­ğim'. Bi­zi bu hal­le­re ge­ti­ren­ler Er­me­ni­ler de­ğil miy­di?"


ER­ME­Nİ KA­DI­NA TE­CA­VÜZ 
Sar­gın, Er­me­ni­le­rin ko­ca­sı as­ker olan bir Er­me­ni ka­dı­na bi­le te­ca­vüz edip, ço­cu­ğu­nu tan­dı­ra at­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, şöy­le ko­nuş­tu: "Er­me­ni bir ka­dın ko­ca­sı as­ker, kim­se­si yok, 3 ay­lık ço­cuk... Er­me­ni'nin bi­ri ço­cu­ğa tek­me atıp tan­dı­ra dü­şü­rü­yor, ca­yır ca­yır ya­nı­yor. Üç ta­ne Er­me­ni, ka­dı­na te­ca­vüz edi­yor. On­dan son­ra bi­zim esir ka­dın­la­rı­mı­zın ya­nı­na koy­du­lar. Bu­nu am­ca­ma an­lat­mış­lar. Gün­de 12-13 ta­ne gö­tü­rür­ler­di, sa­ba­ha ka­dar en­va­itür­lü iş­ken­ce ya­par­lar­dı. Er­me­ni­ler bi­zi bu ha­le ge­tir­di­ler. Bu­ra­dan mu­ha­cir ol­duk git­tik, yi­ne de on­la­ra bir şey yap­ma­dık."    

 
KILIÇTAN GEÇİRMİŞ BALTALAMIŞLAR 
ER­ZU­RU­M’­UN Pa­sin­ler il­çe­sin­de­ki Por­suk kö­yün­de ya­şa­nan kat­li­am­da 13-14 yaş­la­rın­da olan Ah­met To­hum­cu da     am­ca­sı­nın kı­zı­nı bul­mak için ba­ba­sıy­la bir­lik­te Pa­sin­ler'e git­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, o gün ya­şa­dık­la­rı­nı şu cüm­le­ler­le ak­ta­rı­yor: "Er­me­ni­ler çe­kil­miş.     Am­ca­mın kı­zı­nı bul­mak için Ha­san­ka­le'ye bak­ma­ya git­tik. Bir bak­tık ki adım atıl­mı­yor. Bir ka­pı yu­ka­rı git­tik bir sürü ce­na­ze. Ba­bam­la am­cam ölü­le­ri ara­ba­ya koy­du­lar. Ce­set­le­rin al­tın­dan 7-8 ya­şın­da bir ço­cuk çık­tı. Ben tut­tum, su içir­dim. Son­ra tan­dır ba­şın­da 4 ya­şın­da bir ço­cuk, sün­gü­le­miş­ler ama öl­me­miş. Am­cam su ver­me­mi is­te­di. Su ver­dim, göz­le­ri­ni aç­tı. 'Be­ni öl­dür­me­yin' de­di. 'Biz öl­dür­me­yiz, Müs­lü­ma­nız' de­dim. Son­ra bir eve git­tik. Bal­tay­la kü­tük ge­tir­miş­ler, kü­tü­ğün üs­tün­de boy­nu­nu vur­muş­lar. Kel­le bir ta­raf­ta, göv­de bir ta­raf­ta. O gün ak­şa­ma ka­dar 500-600 adam ta­şı­dık. O ge­ce gö­zü­mü her yum­du­ğum­da ce­na­ze­ler gö­zü­mün önü­ne gel­di. Ha­san­ka­le­sini kı­lıç­tan ge­çir­miş, bal­ta­la­mış­lar. Bun­la­rın bi­ze ver­dik­le­ri za­rar, zah­met, hiç bir ki­tap­ta yok. Hiç­bir ki­tap bu­nu ka­bul et­mez. Di­ye­lim ki esir al­dın, böy­le mi yap­man la­zım? Tör­pü kö­yü­nün de bir ta­ne cı­vıl­da­ya­nı kal­ma­mış. Er­dü­rüm kö­yü de Ha­san­ka­le­si gi­bi. Her ye­ri yak­mış­lar, bal­ta­la­mış­lar."
Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, Kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini..

Çevrimiçi KelHOOMITOW

 • Yüzbaşı
 • ******
 • İleti: 588
 • Rep: 0
  • Profili Görüntüle
Ynt: Ermeni soykırımdan Talimat Fransa'dan Silah Parası Amerika'dan
« Yanıtla #3 : Haziran 18, 2017, 03:56:14 ÖS »
Buy Roche Doxycycline Online Uk  Accutane Generic Cost Dapoxetina Romania Propecia Hk  Generic Kamagra Online Comprare Viagra Soft Propecia 5 Mg Generic  Price Of Viagra How to buy isotretinoin Riverside


 facebook linkedin myspace twitter