Gönderen Konu: Ermeni soykırımdan Talimat Fransa'dan Silah Parası Amerika'dan  (Okunma sayısı 3122 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Yönetici

 • Administrator
 • Kaymakam
 • *****
 • İleti: 7941
 • Rep: 64
 • Cinsiyet: Bay
 • Ya Sev Ya Terk Et !!!
  • Profili Görüntüle
Talimat Fransa'dan Silah Parası Amerika'dan

Yüzbinlerce müslüman katleden ermeni çetesi hınçak böyle yönetiliyordu:Talimat Fransadan silah parası Amerikadan


Susi Kokaryan ve refikleri (arkadaşları) imzasını taşıyan 8 Mayıs 1897 tarihli mektupta, Osmanlı topraklarındaki isyan merkezlerinin finansına, tüfek almak için bütçe oluşturmaya ve Ermeni gençlerinin Osmanlı aleyhinde nasıl kışkırtılması gerektiğine dair talimatlar yer alıyor.
Kokaryan’ın mektubu Paris’ten göndermesi, Fransa’nın Ermeni göçleri konusunda bugünkü tutumunda da belirleyici olan tarihi bağı gösteriyor. Ayrıca mektupta, Amerika’daki komitacı Ermenilerin silah alınması için para yardımı yaptığı ifade ediliyor.
Mektubun sonunda yer alan “Yaşasın kendisini bilen ve vatanının intikamını almağa hazır bulunan delikanlılık! Düşsün namussuz idare-i merkeziye usulü (Osmanlı)” şeklindeki ifade Osmanlı’ya karşı beslenen kini gösterirken, 1915 tehcirine gelinen sürece komitacı Ermenilerin neden olduğunu da belgeliyor. Ne Osmanlı, ne Gngiliz, ne de Rus perspektifinden yazılmış bir belge.
Bu belge, Osmanlı topraklarında barış içinde yaşayan Ermeni halkının huzurunu bozan, yüzbinlerce Müslüman tebaa ve Ermeni vatandaşın ölümüne neden olan Hınçak çetesi yöneticileri tarafından yazıldı.
Gşte 8 Mayıs 1897 tarihli mektuptan kesitler...
Gki Bin Tüfek Satın Alınması
…Beher (her bir) Ermeni isyan merkezi için senevG® iki bin Gngiliz lirası masraf olunmakdadır (on bin dolar, iki bin beş yüz Osmanlı lirası). Gki merkez için masraf olan dört bin lira ile senevG® lG¢-ekall (en az) iki bin tüfek satın alınarak isyan hususu ciddG® olarak mevki‘-i icraya konulur.
Amerika’daki Komitacıların Silah Yardımı
…MerkG»mların müstakbelde ümid ve ta‘ayyüş menG¢bi‘i yegG¢ne Amerika revolüsyonistlerinin (isyancıların) iG¢neleridir (yardımları). Merkezlerin masG¢rıfı ba‘demG¢ daha ziyade tekessür etmek lG¢zımdır.
Ermeni Gençlerini Tahrik Edin
…Ermeni delikanlıların millG® vazife-şinG¢s hissiyG¢tlarını tahrik edin. VezG¢if-i şahsiyelerini bildirin. Gsyancılara işgüzarlık, ittifak, refG®k-perverlik ve müsG¢vG¢t va‘z edin. Böylece Ermeni’nin ulüvv-i cenabına dokunmayarak isyan meselesi bG¢ki kalıp devam edebilir ve muvaffakiyet bulması mücerred-i lG¢zımdır.
 
Ermeni Gençlerine Silah Eğitimi
…Hürriyet için Ermeni cemiyet ve şübbG¢nına davet okuyun! G‡abuk yekdiğerinize
MuG¢venet ile isyan teşkilG¢tına takviyet verin! Vatan muhabbetini her Ermeni kalbinde alevlendirin ve mümkün mertebe silah taliminde mahG¢ret kesb edin! Ermeni cemiyeti ve Ermeni delikanlıları fütursuzluğunuzdan kımıldanın! Ermeni zenginleri ve Ermeni rahibleri sizin namusunuza ar getiren taş yürekliliğinizden kımıldanın, münasib fırsatlar takarrub etmekdedir. Gecikdirmek Ermeniliğin mahvını mG»cib olur.
Osmanlı’ya Karşı Gntikam Yemini
…Yaşasın kendi kendiye idare olunan amelG® isyan! Yaşasın kendisini bilen ve vatanının intikamını almağa hG¢zır bulunan delikanlılık! Düşsün namussuz idare-i merkeziye (Osmanlı) usulü.
Milli Gazete
Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, Kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini..

Çevrimdışı Yönetici

 • Administrator
 • Kaymakam
 • *****
 • İleti: 7941
 • Rep: 64
 • Cinsiyet: Bay
 • Ya Sev Ya Terk Et !!!
  • Profili Görüntüle
Ynt: Ermeni soykırımdan Talimat Fransa'dan Silah Parası Amerika'dan
« Yanıtla #1 : Nisan 24, 2015, 10:38:41 öö »
BUDA ERMENG SOYKIRIM VGDEOSU MUTLAKA GZLEYGN 

http://www.habervaktim.com/video-galeri/ermeniciler-izleyin-dinleyin-5447.htm
Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, Kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini..

Çevrimdışı Yönetici

 • Administrator
 • Kaymakam
 • *****
 • İleti: 7941
 • Rep: 64
 • Cinsiyet: Bay
 • Ya Sev Ya Terk Et !!!
  • Profili Görüntüle
Ermeniler kendi kadınlarına dahi tecavüz etmişler
« Yanıtla #2 : Nisan 24, 2015, 10:39:46 öö »
Ermenilerden Baltalı SoykırımErmeniler bugün sözde soykırımı anma adı altında yalanlarını dillendirecekler. Ancak Doğu'da Ermeni çetelerinden kurtulanların anlattıkları, asıl soykırımın Müslümanlara yapıldığını gözler önüne seriyor.

BGÂ­RGN­CG Dün­ya Sa­va­şı sı­ra­sın­da Do­ğu Ana­do­lu'da Er­me­ni çe­te­le­ri­nin me­za­li­min­den şans ese­ri sağ kur­tu­lan­la­rın, cep­he ge­ri­sin­de eli si­lah tut­ma­yan Müs­lü­man aha­li­nin Er­me­ni çe­te­le­ri ta­ra­fın­dan kat­le­dil­me­siy­le il­gi­li ya­şa­dık­la­rı­nı ak­tar­dık­la­rı söy­le­şi­ler, "o gün­le­rin" de­lil­le­ri ola­rak ar­şiv­ler­de önem­li bir yer tu­tu­yor. Ta­nık ifa­de­le­ri, Müs­lü­man aha­li­nin Ba­tı­lı dev­let­ler ta­ra­fın­dan gör­mez­den ge­li­nen zu­lüm­le­re uğ­ra­dı­ğı­nı bel­ge­ler­ken, an­la­tı­lan­lar Os­man­lı Hü­kü­me­ti­’nin Er­me­ni­le­re yö­ne­lik "zo­run­lu göç" ka­ra­rı­nın ge­rek­çe­si­ni de or­ta­ya ko­yu­yor.


ÖLGœÂ­LE­RG BGÂ­LE SGœN­GGœÂ­LE­DGÂ­LER 
Er­zu­rum'un Azi­zi­ye il­çe­si­ne bağ­lı Ala­ca kö­yün­de ya­pı­lan Er­me­ni çe­te­le­ri­nin kat­li­amı­nın ta­nık­la­rın­dan Gs­ma­il Gür­can, Rus­la­rın ka­rar­gah ola­rak kul­lan­dı­ğı köy­le­ri­ni da­ha son­ra Er­me­ni çe­te­le­ri­ne tes­lim et­ti­ği­ni ak­ta­rı­yor. O dö­nem 12 ya­şın­da ol­du­ğu­nu be­lir­ten Gür­can, Er­me­ni­le­rin kar te­miz­le­me ba­ha­ne­siy­le er­kek­le­ri top­la­yıp kat­let­ti­ği­ni an­la­ta­rak, "Me­ğer bun­lar adam öl­dü­rü­yor­lar­mış. Ge­ce sa­ba­ha ka­dar fer­ya­dı fi­gan, si­lah se­si ke­sil­me­di" di­yor. Sa­bah ala­ca­ka­ran­lık­ta ka­dın, ço­cuk ve ih­ti­yar­la­rın da gö­tü­rü­lüp kur­şun­lan­dı­ğı­nı söy­le­yen Gür­can'ın "Kur­şun­la­rın hep­si ana­ma isa­bet et­miş, anam düşÂ­tü. Ben de onun al­tı­na düşÂ­tüm. Ba­na kur­şun isa­bet et­me­di. Son­ra­dan ölü­le­ri sün­gü­le­di­ler. An­nem­den çı­kan sün­gü­le­rin iki ta­ne­si de ba­na isa­bet et­ti. Bi­ri­si ba­ca­ğı­ma, bi­ri­si de ko­lu­ma... Ta­bi hiç duy­ma­dım, o za­man in­san ro­bot olu­yor" ifa­de­le­ri ya­şa­nan­la­rın kor­kunç­lu­ğu­nu göz­ler önü­ne se­ri­yor.


G‡O­CU­GU­NU SU­YA AT­TI  
Van'ın Ze­ve kö­yün­de ya­şa­nan vah­şe­tin ta­nı­ğı Gb­ra­him Sar­gın'ın, 65 ak­ra­ba­sı­nın Er­me­ni çe­te­le­ri ta­ra­fın­dan kat­le­dil­di­ği­ni an­lat­tı­ğı söy­le­şi ise yü­rek bur­ku­yor. Ka­dın ve ço­cuk­la­rın Er­me­ni­ler ta­ra­fın­dan kı­lıç ve sün­gü­ler­le vah­şi­ce kat­le­dil­di­ği­ni an­la­tan Sar­gın, kat­li­am­dan an­ne­si, kız kar­de­şi ve ken­di­si­nin kur­tul­ma­yı ba­şar­dı­ğı­nı di­le ge­ti­re­rek, rö­por­taj­da şun­la­rı kay­de­di­yor: "Bat­man ça­yı­na git­tik, bir ka­dın ço­cu­ğu­nu tut­muş, su­ya at­tı. Ba­bam so­run­ca, 'na­pa­yım, di­zim­de ta­kat yok, göğ­süm­de süt yok, ben aç, ço­cuk aç. Bu ço­cu­ğun fer­ya­dı ku­la­ğı­ma da­ha gel­me­di, ço­cuk su­da bo­ğul­sun. Ben de bir ağa­cın di­bin­de öle­ce­ğim'. Bi­zi bu hal­le­re ge­ti­ren­ler Er­me­ni­ler de­ğil miy­di?"


ER­ME­NG KA­DI­NA TE­CA­VGœZ 
Sar­gın, Er­me­ni­le­rin ko­ca­sı as­ker olan bir Er­me­ni ka­dı­na bi­le te­ca­vüz edip, ço­cu­ğu­nu tan­dı­ra at­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, şöy­le ko­nuşÂ­tu: "Er­me­ni bir ka­dın ko­ca­sı as­ker, kim­se­si yok, 3 ay­lık ço­cuk... Er­me­ni'nin bi­ri ço­cu­ğa tek­me atıp tan­dı­ra dü­şü­rü­yor, ca­yır ca­yır ya­nı­yor. Gœç ta­ne Er­me­ni, ka­dı­na te­ca­vüz edi­yor. On­dan son­ra bi­zim esir ka­dın­la­rı­mı­zın ya­nı­na koy­du­lar. Bu­nu am­ca­ma an­lat­mışÂ­lar. Gün­de 12-13 ta­ne gö­tü­rür­ler­di, sa­ba­ha ka­dar en­va­itür­lü işÂ­ken­ce ya­par­lar­dı. Er­me­ni­ler bi­zi bu ha­le ge­tir­di­ler. Bu­ra­dan mu­ha­cir ol­duk git­tik, yi­ne de on­la­ra bir şey yap­ma­dık."    

 
KILIG‡TAN GEG‡GRMGGž BALTALAMIGžLAR 
ER­ZU­RU­M’­UN Pa­sin­ler il­çe­sin­de­ki Por­suk kö­yün­de ya­şa­nan kat­li­am­da 13-14 yaşÂ­la­rın­da olan Ah­met To­hum­cu da     am­ca­sı­nın kı­zı­nı bul­mak için ba­ba­sıy­la bir­lik­te Pa­sin­ler'e git­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, o gün ya­şa­dık­la­rı­nı şu cüm­le­ler­le ak­ta­rı­yor: "Er­me­ni­ler çe­kil­miş.     Am­ca­mın kı­zı­nı bul­mak için Ha­san­ka­le'ye bak­ma­ya git­tik. Bir bak­tık ki adım atıl­mı­yor. Bir ka­pı yu­ka­rı git­tik bir sürü ce­na­ze. Ba­bam­la am­cam ölü­le­ri ara­ba­ya koy­du­lar. Ce­set­le­rin al­tın­dan 7-8 ya­şın­da bir ço­cuk çık­tı. Ben tut­tum, su içir­dim. Son­ra tan­dır ba­şın­da 4 ya­şın­da bir ço­cuk, sün­gü­le­mişÂ­ler ama öl­me­miş. Am­cam su ver­me­mi is­te­di. Su ver­dim, göz­le­ri­ni aç­tı. 'Be­ni öl­dür­me­yin' de­di. 'Biz öl­dür­me­yiz, Müs­lü­ma­nız' de­dim. Son­ra bir eve git­tik. Bal­tay­la kü­tük ge­tir­mişÂ­ler, kü­tü­ğün üs­tün­de boy­nu­nu vur­muşÂ­lar. Kel­le bir ta­raf­ta, göv­de bir ta­raf­ta. O gün ak­şa­ma ka­dar 500-600 adam ta­şı­dık. O ge­ce gö­zü­mü her yum­du­ğum­da ce­na­ze­ler gö­zü­mün önü­ne gel­di. Ha­san­ka­le­sini kı­lıç­tan ge­çir­miş, bal­ta­la­mışÂ­lar. Bun­la­rın bi­ze ver­dik­le­ri za­rar, zah­met, hiç bir ki­tap­ta yok. Hiç­bir ki­tap bu­nu ka­bul et­mez. Di­ye­lim ki esir al­dın, böy­le mi yap­man la­zım? Tör­pü kö­yü­nün de bir ta­ne cı­vıl­da­ya­nı kal­ma­mış. Er­dü­rüm kö­yü de Ha­san­ka­le­si gi­bi. Her ye­ri yak­mışÂ­lar, bal­ta­la­mışÂ­lar."
Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, Kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini..

Çevrimdışı KelHOOMITOW

 • Kaymakam
 • ********
 • İleti: 1372
 • Rep: 0
  • Profili Görüntüle
Ynt: Ermeni soykırımdan Talimat Fransa'dan Silah Parası Amerika'dan
« Yanıtla #3 : Haziran 18, 2017, 03:56:14 ös »
Buy Roche Doxycycline Online Uk  Accutane Generic Cost Dapoxetina Romania Propecia Hk  Generic Kamagra Online Comprare Viagra Soft Propecia 5 Mg Generic  Price Of Viagra How to buy isotretinoin Riverside


Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş twitter